RGA (อาร์จีเอ)

คือบริษัทรับออกแบบโรงแรม และออกแบบรีสอร์ท ที่จัดตั้งในปีพศ.2551
เน้นการออกแบบอาคารในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม Tropical Asian Style
รวมทั้งยังคงรักษาความน่าอยู่ ความสบาย น่าพักผ่อนในการเข้าพัก

 

RGA is located in Thailand and was founded by Mr.Niti Kittarnmetee in 2007.
The firm is specializes in architect and interior design of hotel and resort projects.
We believe in Asian Tropical Architecture Design.

 

 

.